Åpenhetsloven

Retningslinjer og redegjørelse åpenhetsloven Siso Energi

Fra 1. juli 2022 gjelder Åpenhetsloven - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til dette. 

FNs bærekraftsmål er retningsgivende for det samlede arbeidet med bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Siso Energi er bevisst sitt ansvar og legger bærekraft til grunn for alt vi gjør. Åpenhetsloven er en del av vårt arbeid med sosial bærekraft. Siso Energi motsetter seg moderne slaveri og enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også knyttet til vår leverandørkjede. Siso Energi jobber allerede med disse temaene i det daglige gjennom vårt omfattende HMS-arbeid og våre innkjøpsprosedyrer.

Retningslinjene og beskrivelse av vårt arbeid på sosial bærekraft vil bli tilgjengeliggjort på våre nettsider for å imøtekomme lovens prinsipp om transparens/ åpenhet – for at det skal være mulighet for våre interessenter å ettergå vårt arbeid.

Føringen er ikke uttømmende og det forventes at alle ansatte bruker sin egen gode dømmekraft for å sikre etterlevelse av åpenhetsloven og etterlevelse av våre etiske retningslinjer og målsetting om ansvarlig næringsliv.

Redegjørelse - åpenhetsloven

Retningslinjer for selskapets arbeid med åpenhetsloven